Projekt realizuje Alto Real Estate

Vážený návštevník a zamestnanec nájomcu

Chceli by sme vás informovať o spôsobe akým naša spoločnosť pracuje s vašimi osobnými údajmi. Vážime si vaše súkromie a preto sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám vyplýva povinnosť transparentnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ, SKY PARK OFFICES a.s., Bottova 1/1 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50746529 , v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely. Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na rôznych právnych základoch, o ktorých vás informujeme v rámci jednotlivých účelov spracovania osobných údajov (nižšie v texte). Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov a práva dotknutej osoby si môžete uplatniť u prevádzkovateľa prostredníctvom mailovej adresy: gdpr@altorealestate.sk .

Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o. a zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelov spracovania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 a 14 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame vaše osobné údaje.

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov a zamestnancov nájomcov v nasledujúcich informačných systémoch:

 1. IS Blacklist,

  INFORMAČNÝ SYSTÉM

  BLACKLIST

  Prevádzkovateľ:

  Názov spoločnosti: SKY PARK OFFICES a.s.

  Adresa spoločnosti: Bottova 1/1 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

  IČO: 50746529

  E-mail: gdpr@altorealestate.sk

  Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 51421291 , tel. +421 905 503 681 , e-mail: zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

  1. Účel spracúvania osobných údajov:

   Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú za účelom evidencie osôb na Backliste, kedy majú tieto osoby zakázaný vstup do budovy prevádzkovateľ. Tieto údaje sa spracúvajú len v papierovej forme.

  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

  4. Zoznam osobných údajov:

   Meno, priezvisko, fotografia osoby na Blackliste.

  5. Dotknuté osoby:

   Osoby zapísané na Blackliste.

  6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   Osobné údaje dotknutých osôb za písaných na Blackliste sa uchovávajú v po dobu naplnenia účelu.

  7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva pre zabezpečenie evidencie nežiadúcich osôb, ktoré nesmú vstupovať do budovy prevádzkovateľa.

  8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

   Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  9. ostup osobných údajov do tretích krajín:

   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

  10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

  11. Kategória osobných údajov:

   Bežné osobné údaje.

  12. Zverejňovanie osobných údajov:

   Osobné údaje sa nezverejňujú.

  13. Tretie strany:
   Tretia strana Právny základ
   Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  14. Sprostredkovateľ:
   Sprostredkovateľ:
   Alto Real Estate j. s. a.
   Bottova 1/1,
   Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
   IČO: 54 331 617
   na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Sprostredkovateľ zabezpečujúci recepčné služby:
   CS, a.s
   Na piesku 6A
   Bratislava 82105
   IČO: 35 917997
   Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  15. Práva dotknutých osôb:

   Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti Top privacy s.r.o., ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom na ochranu osobných údajov.

 2. IS Evidencia vstupov,

  INFORMAČNÝ SYSTÉM

  EVIDENCIA VSTUPOV

  Prevádzkovateľ:

  Názov spoločnosti: SKY PARK OFFICES a.s.

  Adresa spoločnosti: Bottova 1/1 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

  IČO: 50746529

  E-mail: gdpr@altorealestate.sk

  Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 51421291 , tel. +421 905 503 681 , e-mail: zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

  1. Účel spracúvania osobných údajov:

   Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú za účelom:

   • Evidencia krátkodobých vstupov – vstupujúce osoby sú návštevy nájomcov, ktorí si prenajímajú priestory v budove,
   • Evidencia dlhodobých vstupov – evidujú sa vstupy zamestnancov nájomcov, ktorí majú prenajatí priestor v budove. Zamestnanci na vstup využívajú aplikáciu Sharry, ktorú prevádzkovateľ na to stanovil. Táto aplikácia vygeneruje QR kód, pomocou ktorého sa zamestnanci dostanú do priestorov prevádzkovateľa.
  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

  4. Zoznam osobných údajov:

   V bode a) sa osobné údaje spracúvajú v rozsahu:

   Prevádzkovateľ má možnosť len nahliadnuť do OP návštevy.

   V bode b) sa osobné údaje spracúvajú v rozsahu:

   Identifikačné údaje nájomcov priestorov a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje ako telefónne číslo a mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa.

  5. Dotknuté osoby:

   Návštevy nájomcov priestorov, nájomcovia, iné návštevy priestorov prevádzkovateľa.

  6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   Evidencia krátkodobých vstupov: 2 mesiace

   Evidencia dlhodobých vstupov: po dobu naplnenia účelu

  7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva pre zabezpečenie evidencie krátkodobých a dlhodobých vstupov do priestorov prevádzkovateľa.

  8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

   Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  9. Postup osobných údajov do tretích krajín:

   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

  10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

  11. Kategória osobných údajov:

   Bežné osobné údaje.

  12. Zverejňovanie osobných údajov:

   Osobné údaje sa nezverejňujú.

  13. Tretie strany:
   Tretia strana Právny základ
   Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  14. Sprostredkovateľ:
   Sprostredkovateľ:
   Alto Real Estate j. s. a.
   Bottova 1/1,
   Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
   IČO: 54 331 617
   na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Sprostredkovateľ zabezpečujúci recepčné služby:
   CS, a.s
   Na piesku 6A
   Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  15. Práva dotknutých osôb:

   Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov , právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti Top privacy s.r.o., ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom na ochranu osobných údajov.

 3. IS Kamerový systém,

  INFORMAČNÝ SYSTÉM

  KAMEROVÝ SYSTÉM

  Prevádzkovateľ:

  Názov spoločnosti: SKY PARK OFFICES a.s.

  Adresa spoločnosti: Bottova 1/1 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

  IČO: 50746529

  E-mail: gdpr@altorealestate.sk

  Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 51421291 , tel. +421 905 503 681 , e-mail: zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

  1. Účel spracúvania osobných údajov:

   Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia osôb vstupujúcich do záberu kamier alebo monitorovaných procesov a dejov na nasledovné účely:

   • zvýšenie ochrany majetku prevádzkovateľa v prípade krádeže, narušenia objektu neoprávnenou osobou, vandalizmu, prírodnej pohromy, či havárie, zvýšenie bezpečnosti osôb a ochrana života zdravia osôb, prevencie mimoriadnych udalostí,
   • zabezpečenie riadeného vstupu na parkovisko s využitím systému na čítanie ŠPZ automobilov, na čo využíva prevádzkovateľ aj aplikáciu Sharry, kde zamestnanci nájomcov evidujú ŠPZ automobilov,
   • zabezpečenie kontroly vstupu do objektu prevádzkovateľa.
  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. ákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

  4. Zoznam osobných údajov:

   Osobné údaje v bodoch a) až c) sa spracúvajú v rozsahu:

   Záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť, ŠPZ áut vstupujúcich do priestoru parkoviska prevádzkovateľa.

  5. Dotknuté osoby:

   Osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému.

  6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   Záznam z kamerového systému sa uchováva po dobu 7 dní.

  7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

   Oprávneným záujmom je monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou kamerového systému pre účely v bodoch a) až c).

  8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

   Nevykonáva sa.

  9. Postup osobných údajov do tretích krajín:

   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

  10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

  11. Kategória osobných údajov:

   Bežné osobné údaje.

  12. Zverejňovanie osobných údajov:

   Zverejňovanie osobných údajov sa neuskutočňuje.

  13. Tretie strany:
   Tretia strana Právny základ
   Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z. z.
   Príslušný súd Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
   Iný správny orgán Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 5142129
  14. Sprostredkovateľ:
   Sprostredkovateľ:
   Alto Real Estate j. s. a.
   Bottova 1/1,
   Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
   IČO: 54 331 617
   na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Sprostredkovateľ zabezpečujúci recepčné služby:
   CS, a.s
   Na piesku 6A
   Bratislava 82105
   IČO: 35 917997
   Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  15. Práva dotknutých osôb:

   Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov , právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti Top privacy s.r.o., ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom na ochranu osobných údajov.

 4. IS Parkovací systém

  INFORMAČNÝ SYSTÉM

  PARKOVACÍ SYSTÉM

  Prevádzkovateľ:

  Názov spoločnosti: SKY PARK OFFICES a.s.

  Adresa spoločnosti: Bottova 1/1 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

  IČO: 50746529

  E-mail: gdpr@altorealestate.sk

  Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, IČO: 51421291 , tel. +421 905 503 681 , e-mail: zodpovednaosoba@topprivacy.sk .

  1. Účel spracúvania osobných údajov:

   Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia parkovacích miest zamestnancov nájomcov priestorov prevádzkovateľa. Parkovacie miesta pre zamestnancov sú oddelené parkovacích miest pre návštevy. Tento parkovací systém zabezpečuje, aby parkovacie miesta boli vyhradené len pre zamestnancov nájomcov. Na zabezpečenie parkovacieho systému využíva prevádzkovateľ aplikáciu Sharry, konkrétne nastavenú pre potreby prevádzkovateľa.

  2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

   Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

  4. Zoznam osobných údajov:

   Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:

   Meno, priezvisko, ŠPZ auta zamestnanca.

  5. Dotknuté osoby:

   Zamestnanci nájomcov, ktorý využívajú parkovacie miesta.

  6. Lehoty uloženia osobných údajov:

   Osobné údaje sa uchovávajú po dobu naplnenia účelu.

  7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

   Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávneného záujmu prevádzkovateľa sa vykonáva pre potreby zabezpečenia evidencie parkovacích miest pre zamestnancov nájomcov.

  8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

   Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  9. Postup osobných údajov do tretích krajín:

   Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

  10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

   Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

  11. Kategória osobných údajov:

   Bežné osobné údaje.

  12. Zverejňovanie osobných údajov:

   Osobné údaje sa nezverejňujú.

  13. Tretie strany:
   Tretia strana Právny základ
   Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  14. Sprostredkovateľ:
   Sprostredkovateľ:
   Alto Real Estate j. s. a.
   Bottova 1/1,
   Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
   IČO: 54 331 617
   na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
   Sprostredkovateľ zabezpečujúci recepčné služby:
   CS, a.s
   Na piesku 6A
   Bratislava 82105
   IČO: 35 917997
   Na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  15. Práva dotknutých osôb:

   Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov , právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti Top privacy s.r.o., ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom na ochranu osobných údajov.

V neposlednom Rade by sme vás radi informovali o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov.

Práva dotknutých osôb:

 • Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
  Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  • napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 • Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá spôsobom uvedeným v samotnom súhlase alebo v tejto informácii, ak takej informácie niet platí, že súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených v úvode textu.